hcoanda.ro

arii_curriculare

activitati

profiluri

dotare

imagini

istoric

contact

la favorite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA
AL COLEGIULUI TEHNIC „HENRI COANDA” TIMISOARA


Prezentul regulament contine norme privind organizarea si functionarea institutiei noastre, în conformitate cu
• Legea învatamântului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare
• Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar conform Ord. 4925/08.09.2005
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 477/2004 – Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
• Legea 35/2007 - privind cresterea sigurantei în unitatile de invatamânt

CAP. I DISPOZITII GENERALE

ART. 1. Toate regulile stabilite prin prezentul regulament de ordine interioara se aplica întregului personal angajat al liceului nostru, indiferent de durata de munca, personalului detasat,tuturor elevilor, de la toate formele de învatamânt, precum si parintilor/reprezentantilor legali, care vin în contact cu unitatea de învatamânt.

ART. 2. Daca în cadrul scolii îsi vor desfasura activitatea elevi ai altor unitati scolare, angajati ai altor institutii si intreprinderi, acestia sunt obligati sa respecte regulile prezentului regulament.

CAP. II OBLIGATIILE CONDUCERII SCOLII

ART. 3. Conducerea liceului raspunde în fata forurilor competente de organizarea judicioasa a întregii activitati, de adoptarea masurilor necesare în vederea realizarii obiectivelor generale ale învatamântului românesc.

ART. 4. Functia de conducere este asigurata de director. În activitatea de conducere directorul se sprijina pe hotarârile consiliului profesoral cu rol de decizie în procesul instructiv educativ si ale consiliului de administratie cu rol de decizie în domeniul administrativ.

ART. 5. Directorul are drept de control asupra întregului personal salariat al liceului, având datoria de a lua masurile necesare în limita atributiilor sale potrivit legii, pentru buna organizare si functionare a scolii.
Conducerea scolii are urmatoarele îndatoriri:
a) Sa întocmeasca un plan managerial fundamentat temeinic, care sa reflecte problemele importante ale liceului si sa asigure crearea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora.
b) Sa creeze conditii optime de munca pentru eficienta activitatii didactice prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale printr-o repartizare judicioasa a personalului pe posturi si a elevilor pe clase, precizând atributiile exacte ale tuturora, stipulate în fisa postului pentru fiecare persoana angajata.
c) Sa asigure documentatia teoretica, aparatele, instalatiile, utilajele si echipamentele de protectie în stare de functionare, pentru desfasurare a activitatii.
d) Sa aprovizioneze la timp si în bune conditii toate compartimentele de lucru cu materii prime, materiale, combustibil si energie, urmarind respectarea judicioasa a normelor de consum.
e) Sa asigure posibilitatea aplicarii metodelor de lucru moderne în cabinete, laboratoare si ateliere.
f) Sa asigure conditii de protectia muncii, de respectare a normelor igienico – sanitare si de instruire a personalului scolii în acest sens.
g) Sa dispuna eliberarea de legitimatii pentru angajatii si carnete de elev si legitimatii pentru elevii liceului.
h) Sa mentina numarul cadrelor si personalului administrativ în functie de normativele în vigoare si sa asigure conditii pentru participarea acestora la formele de perfectionare existente, sa promoveze cadrele didactice si personalul nedidactic în raport cu pregatirea profesionala si cu rezultatele muncii.
i) Sa supuna la început de an scolar spre dezbaterea consiliului profesoral criteriile de evaluare a activitatii cadrelor didactice si ale personalului muncitor, în vedere acordarii calificativelor anuale, a salariilor si a garantiilor de merit.
j) Sa întocmeasca fisa postului pentru fiecare angajat si sa le aduca acestora la cunostinta.
k) Sa organizeze actiuni de cunoastere a legislatiei în vigoare de catre toti angajatii pentru ca acestia sa cunoasca drepturile si obligatiile ce le revin la locul de munca.
l) Sa examineze cu atentie si sa ia în considerare sugestiile si propunerile angajatilor si ale elevilor în vederea îmbunatatirii activitatii în scoala, informându-i asupra modului de rezolvare.
m) Sa aplice consecvent regulamentele scolare în vigoare si sa informeze periodic personalul scolii asupra modului de îndeplinire a sarcinilor.
n) Sa stabileasca, calificativele anuale pentru toti angajatii.
o) Sa stabileasca personalul care va beneficia de salariul de merit si gradatia de merit.

CAP. III OBLIGATIILE PERSONALULUI ANGAJAT SI ALE ELEVILOR

ART. 6. Personalul angajat si scolii si elevii sunt obligati sa respecte ordinea si disciplina, sa execute lucrarile ce le revin conform contractului de munca si fisei postului, regulamentului de organizare si functionare a scolii, precum si dispozitiile organelor de conducere privind desfasurarea activitatii scolii.

FIECARE PERSOANA ÎNCADRATA ARE OBLIGATIA:
a) Sa se prezinte la timp la lucru si sa respecte orarul stabilit, personalul nedidactic si didactic auxiliar semnând la sosire si la plecare în condica de prezenta iar profesorii semneaza condica la începutul zilei pentru toate orele din ziua respectiva.
Condica de prezenta pentru cadre didactice se semneaza în cancelarie si se verifica zilnic de directorul adjunct.
Condica de prezenta pentru personalul nedidactic se semneaza la poarta nr.2 si se verifica zilnic de administrator.
Condica de prezenta pentru personalul didactic auxiliar se semneaza la secretariat si se verifica zilnic de secretarul sef.
Persoanele aflate în concediu medical au obligatia sa anunte institutia, prin secretariat, în momentul acordarii acestuia.
În cazul aparitiei unor situatii care necesita absentarea de la serviciu sau plecarea din timpul programului, persoana în cauza va depune o cerere la responsabilul de compartiment, precizând durata si motivul absentarii precum si persoana/persoanele care o suplinesc în perioada respectiva.
În cazul absentarii de la program neanuntat se considera absenta nemotivata care se penalizeaza conform codului muncii
Intrarea în institutie se face pe la poarta 1 si poarta 2.
b) Sa se foloseasca integral si cu eficienta timpul de munca.
c) Sa se preocupe necontenit de perfectionarea profesionala, în vederea realizarii sarcinilor de serviciu si obtinerii unor rezultate mai bune în activitatea profesionala.
d) Sa respecte normele de protectia muncii, precum si pe cele referitoare la folosirea echipamentului de protectie si de lucru, a normelor de prevenire a incendiilor, sau a oricaror alte situatii care ar putea pune în primejdie cladirile, instalatiile scolii si integritatea corporala personala, sau sanatatea unor persoane.
e) Sa nu lase fara supraveghere masinile sau instalatiile în functiune cei care lucreaza cu masini si utilaje.
Profesorii si maistri vor supraveghea elevii în perioada activitatilor. Pentru abateri de la îndeplinirea acestei sarcini de serviciu vor fi sanctionati cu 5% din salariu în luna respectiva..
Profesorii si maistri instructori de serviciu vor suraveghea elevii în pauze, la începutul si sfârsitul programului pentru abateri de la îndeplinirea acestei sarcini va fi sanctionat cu 5% din salariu în luna respectiva.
f) Sa nu paraseasca liceul în timpul orelor de program fara ordin de serviciu, sau fara aprobarea conducerii.
g) Sa respecte dispozitiile legale privind pastrarea documentelor scolare.
h) Sa pastreze si sa gospodareasca în mod rational proprietatea liceului.
i) Sa îndeplineasca sarcinile de serviciu, sa-si aduca aportul la întarirea disciplinei în munca si sa combata orice manifestare negativa în acest sens.
j) Sa mentina ordinea si disciplina la locul de munca.
k) Sa stabileasca relatii de serviciu corecte, sa ofere si sa accepte ajutorul colegilor de munca.
Constituie abatere, neândeplinirea sarcinilor precum si nerespectarea programului. Se sanctioneaza cu retinere din salariu 5% pe luna respectiva pentru neîndeplinirea unei sarcini

Pentru abateri de la indisciplina sarcinilor

“Statutul personalului didactic“ prevede urmatoarele:

ART. 119. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate în scris, audierea celui în cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, în aparare.
(2) Pentru cercetarea abaterilor savârsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata în discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savârsit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învatamântul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari.
(3) Comisiile de cercetare sunt numite de:
a) consiliul profesoral al unitatii respective, pentru învatamântul preuniversitar;
b) consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pentru aparatul propriu si pentru conducerile unitatilor direct subordonate;

ART. 120. În cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, împrejurarile în care au fost savârsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost înstiintat în scris cu minim 48 de ore înainte, precum si de a da declaratii scrise, se constata prin proces – verbal si nu împiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe în aparare.

ART. 121. Normele privind componenta, organizarea si functionarea, precum si atributiile colegiului de disciplina de pe lânga Inspectoratul Scolar, ale colegiului central de disciplina al Ministerului Educatiei si Cercetarii, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii.

ART. 122. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii, consemnata în condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare ori a institutiei de învatamânt superior, dupa caz. Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
(2) În învatamântul preuniversitar, persoanele sanctionate au dreptul de a contesta, în termen de cel mult 15 de zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe lânga Inspectoratul Scolar, pentru sanctiunile prevazute la ART. 116 lit. A – c, si la colegiul central de disciplina al Ministerului învatamântului, pentru sanctiunile prevazute la ART. 116 lit. D – f.
(3) Hotarârea acestor colegii se comunica persoanei în cauza în termen de 20 de zile de la sesizare.
(4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

ART. 123. (1) Sanctiunea se stabileste pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea prevazuta la ART. 119 alin. (3), care a numit aceste comisii.
(2) În învatamântul preuniversitar, sanctiunile prevazute la ART. 116 lit. A – c se comunica celui în cauza, printr-o decizie scrisa, de catre directorul unitatii de învatamânt, iar cele de la ART. 116 lit. D – f, de catre Inspectorul Scolar General
(3) Sanctiunile prevazute la ART. 116., aplicate personalului de conducere, de îndrumare si de control, se comunica acestuia de autoritatea care a facut numirea în functie.
(4) Pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de învatamânt superior se aplica, fara drept de contestatie, prevederile ART.74 alin. (2) si (3) din Statutul Cadrului Didactic.

ART. 124. În cazul în care cel sanctionat nu a mai savârsit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sanctiunii, îmbunatatindu-si activitatea si comportamentul, autoritatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la ART. 116 lit. A – c poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii, facându-se mentiunea corespunzatoare în statul personal de serviciu al celui în cauza.

ART. 125. Raspunderea materiala a personalului didactic prevazut la ART. 115 se stabileste potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de catre conducerea unitatii sau a institutiei cu personalitate juridica al carei salariat este cel în cauza, în afara de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

ART. 7. Activitatea în scoala este supravegheata zilnic de catre profesorii de serviciu, pedagogi si de catre grupele ajutatoare din rândul elevilor: elevii de serviciu pe scoala, liderii claselor, elevii de serviciu pe clase, membrii consiliilor de internat si cantina (atributiile cadrului didactic de serviciu pe scoala se gaseste în anexa 1).

ART. 8. Sarcinile cadrelor didactice si didactice auxiliare-profesori, maistri instructori, pedagogi, laboranti, bibliotecari sunt prevazute de Statutul personalului didactic, de fisa postului, de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si de Regulamentul de ordine interioara.

ART. 9. Conform Legii 349 din 06.06.2002 se interzice fumatul în institutie.


SERVICIU PE SCOALA
ATRIBUTIILE CADRULUI DIDACTIC DE SERVICIU PE SCOALA

Pentru buna desfasurare a procesului instructiv si pentru mentinerea ordinii si disciplinei în scoala, serviciul pe scoala este organizat conform unui grafic afisat la începutul anului scolar aprobat de director.

Serviciul pe scoala se realizeaza în într-un singur schimb : între orele 730 – 1500, de catre doi profesori de serviciu. Un profesor pe nivelul 1 si 2 în scoala, iar cel de-al doilea pe parter, în curte, în cantina si internat. La ateliere, în perioada desfasurprii practicii serviciul se asigura de maistrii instructori. Profesorul de serviciu de la etajul 1 raspunde de sala profesorala, de dulapul ca cataloage si de condica de prezenta. Fiecare profesor de serviciu la terminarea programului, întocmeste procesul verbal si preda sectorul de care raspunde, persoanei desemnate de catre administrator .

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU ÎN SCOALA SUNT:

1. La intrarea în serviciu preia servicu de la persoana desemata de administrator, verifica starea fiecarui sector, împreuna cu elevii de serviciu si face instructajul acestora;
2. In timpul pauzelor urmareste activitatea elevilor în scoala pentru a evita distrugerea bunurilor, altercatiile între elevi, precum si a altor situatii ce pot aparea, verifica instalatiile sanitare, instalatiile electrice si iau masuri pentru buna lor functionare.
3. În cazul producerii unor stricaciuni sau a unor abateri disciplinare stabileste vinovatii si va anunta dirigintii elevilor în cauza, administratorul, conducerea scolii, medicul scolar, în functie de situatia creata. Dirigintele va urmari ca elevul sa remedieze paguba produsa si raspunde material daca paguba nu este recuperata.
4. Asigura buna desfasurare a procesului instructiv-educativ si anunta conducerea scolii în cazul unor situatii deosebite;
5. Urmareste participarea elevilor la orele de curs si la activitatea practica de laborator. Elevii gasiti pe coridoare sau în curte în timpul programului, vor fi mentionati in procesul verbal si va fi anuntat dirigintele care va lua masurile ce se impun si care se vor rezolva pe loc situatiile create în functie de specificul fiecareia.
6. Realizeaza monitorizarea abseteismului la prima ora de curs si evaluaza starea de sanatate a elevilor prezenti la ore.

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU ÎN CURTEA SCOLII, INTERNAT SI CANTINA SUNT:

1. Verifica curatenia în curtea scolii si nu permite accesul persoanelor straine;
2. Supravegheaza în timpul pauzelor disciplina si limbajul elevilor. Ia masuri imediate si anunta dirigintii elevilor în cauza.
3. Tine legatura cu elevul de serviciu din curte astfel ca în permanenta sa fie curat în curtea scolii.
4. Are grija ca în curtea scolii sa nu se fumeze, sa nu se consume bauturi alcoolice si droguri.
5. La internat verifica modul cum se desfasoara activitatea conform planului semestrial stabilit (urmareste activitatea elevilor interni, cum îsi desfasoara programul de pregatire a lectiilor).
6. La cantina verifica calitatea si respectarea cantitatii alimentelor, conform listelor aprobate, programul de servire a mesei, accesul în incinta bucatariei numai a persoanelor care au analize medicale specifice.
7. Supravegheaza respectarea igienei si a disciplinei în sala de mese si anunta conducerea scolii de orice abateri sau nerespectare ale acestora.


Constitue abatere orice neîndeplinire a sarcinilor prevazute precum si nerespectarea programului de lucru si se sanctioneaza conform cu 5% din salariul pe luna în care s-a constatat abaterea.

IN CONDICA DE PROCESE VERBALE PROFESORUL DE SERVICIU VA CONSEMNA:

1. Existenta sau absenta cataloagelor la începutul si sfârsitul intervalului planificat;si va cerceta cazul în situatia absentei în catalog.
2. Anomaliile din programul instructiv-educativ (profesori absenti, abateri disciplinare ale elevilor etc);
3. Deteriorarile bunurilor materiale si masurile luate, inclusiv dirigintii care au fost anuntati si care vor urmari recuperarea bunurilor distruse.
4. Starea de curatenie în incinta si curtea scolii;
5. Orice alte evenimente produse în timpul serviciului;
6. Anomalii, abateri produse la cantina sau internatul scolii.

ART. 10. Pedagogii ajuta conducerea scolii si personalul didactic în munca de instruire si educare a elevilor din internat, la formarea unui colectiv unit de elevi;
- pedagogii raspund de întreaga activitate din internat;
- îsi desfasoara activitatea pe baza unui plan de munca semestrial, în concordanta cu obiectivele prevazute în planul managerial al scolii;
- fiecare pedagog este obligat sa întocmeasca un caiet în care sa noteze observatiile sale cu privire la comportarea elevilor si la modul de îndeplinire a sarcinilor;
- pedagogul urmareste participarea elevilor la ore, la instruirea practica si la alte activitati din scoala colaborând cu dirigintii si profesorii în acest sens;
- ajuta si îndruma elevii în pregatirea lectiilor;
- îndruma lectura particulara a elevilor, alaturi de profesorii de limba româna si de bibliotecar;
- conduce si raspunde de desfasurarea normala a activitatii din internat, de ordinea si disciplina elevilor din internat;
- tine evidenta exacta a elevilor interni, îi învoieste pe elevii merituosi în oras si vizeaza plecarea acasa a elevilor,
- colaboreaza cu consiliul de administratie al scolii la organizarea unor activitati distractive si sportive: discoteci, excursii, vizionari de spectacole, concursuri sportive;
- stabileste elevii de serviciu în camin si la cantina;
- stabilesc componeta comitetelor de camin si cantina, sarcinile fiecarui membru din comitetele respective si verifica îndeplinirea sarcinilor.
- Constituie abatere orice neîndeplinire a sarcinilor precum si nerespectarea programului de lucru si se sanctioneaza cu conform 5% din salariu pe luna în care s-a constatat neîndeplinirea unei sarcini de serviciu.


ART. 11. Programarea elevilor de serviciu în scoala se face de catre cadrul didactic responsabil de aceasta problema, iar la internat si la cantina de catre pedagogul de
serviciu.

ATRIBUTIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE SCOALA

Pentru mentinerea ordinii si disciplinei în unitatea de învatamânt si pastrarea bunurilor acesteia se organizeaza serviciul elevilor în între orele 730 – 1500
• Serviciu este asigurat de catre 4 elevi zilnic, 2 elevi în corpul principal(un elev la parter – poarta principala, un elev la etajul I sala profesorala), un elev la camin la parter, un elev la atelierul scoala. Elevul de la camin si de la atelierul scoala vor supraveghe si curtea

În timpul serviciului elevii au urmatoarele atributii:
1. Se prezinta la sectorul repartizat de profesorul de serviciu în intervalul indicat de regulament si nu îl paraseste fara avizul profesorului de serviciu;
2. Poarta ecusonul elevului de serviciu si-l restituie la terminarea programului profesorului de serviciu;
3. Verifica starea sectorului repartizat (coridor si grupuri sanitare), îl supravegheaza permanent si raporteaza profesorului de serviciu orice deteriorare constatata la începutul serviciului sau produsa în timpul acestuia (imediat ce se produce);
4. Depisteaza elevii care produc stricaciuni si raporteaza profesorului de serviciu. În caz contrar, stricaciunile respective vor fi remediate de catre elevii de serviciu din sector care suporta cheltuielile aferente;
5. Supravegheaza elevii în timpul pauzelor, asigurând ordinea si disciplina pe coridoarele scolii si în grupurile sanitare;
6. Nu permit prezenta elevilor pe coridoarele scolii în timpul orelor de curs; în caz contrar vor fi sanctionati împreuna cu acestia;
7. Anunta profesorului de serviciu cazurile de indisciplina, imediat ce se produc;
8. Elevul de la parter poarta 1 permite intrarea în incinta scolii a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic doar la prezentarea ecusonului. În cazul neprezentarii ecusonului persoana respectiva se va legitima în aceleasi conditii ca si o persoana din exteriorul institutiei, fiind trecuta în registrul de intrari-iesiri , prezentând un act de legitimare si primind un ecuson de vizitator. Elevii care nu prezinta ecusonul se vor legitima cu carnetul de elevi .
9. Elevul de la poarta 1 permite intrarea persoanelor straine în incinta scolii numai pe baza buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu; completeaza cu date de identificare si scopul vizitei în registrul de intrari –iesiri si elibereaza ecusonul pentru vizitatori. La terminarea vizitei preia ecusonul si elibereaza actul de identitate pe baza de semnatura.
10. Elevul de la poarta I distribuie cheile salilor de curs doar pe baza carnetului de elev sau a buletinului de identitate.
11. Elevul de la poarta I este obligat sa sune pentru pauze la orele indicate de profesorul de serviciu. Celalalt elev repartizat la parter va raspunde de bunurile de pe coridor si de grupurile sanitare. Va închide usa de acces a elevilor si usa spre sala de sport dupa 5 minute de la începerea orei si le va deschide la începutul fiecarei pauze;
12. Elevul repartizat la etajul I nu permit intrarea persoanelor straine sau a elevilor în sala profesorala în timpul orelor de curs, fiind responsabili de disparitia obiectelor sau bunurilor si sanctionati prin plata acestora;
13. Supravegheaza plecarea în ordine si disciplina a elevilor dupa ultima ora de curs;
14. La terminarea serviciului elevii predau profesorului de serviciu sectorul încredintat;
15. Elevii de serviciu sunt scutiti de activitatea scolara în ziua respectiva. Nu li se pun absente în catalog. Însusirea materiei predate si efectuarea temelor pentru acasa sunt obligatorii;
16. Elevii care nu respecta orarul, parasesc sectorul încredintat si nu respecta sarcinile mentionate mai sus vor fi sanctionati cu scaderea notei la purtare (conform regulamentului).

ART. 12. Liderul de clasa are urmatoarele sarcini:
- sa mobilizeze elevii din clasa în scopul obtinerii unor rezultate cât mai bune la învatatura prin exemplul propriu;
- sa ajute profesorii în activitati ce urmaresc consolidare normelor de conduita civilizata;
- sa urmareasca frecventa si punctualitatea elevilor în clasa, în ateliere si în celelalte activitati din scoala;
- antreneaza elevii în activitatile din cercuri si de la biblioteca;
- supravegheaza comportamentul elevilor la alte activitati (meditatii în internat, activitati extrascolare, servitul mesei etc)
- sa raspunda pozitiv sarcinilor atribuite de diriginte.

ART. 13. De câte ori este necesar, consiliul de administratie convoaca instruiri ale colectivului de elevi si cadre didactice cu care prelucreaza probleme importante si se discuta evidentierile si sanctiunile date elevilor.

ACCESUL IN SCOALA

ART. 14. Accesul pe perimetrul institutiei se poate face pe poarta 1 ( str. C. Brediceanu nr.37) si pe poarta 2 ( Str. Circumvalatiunii nr. 6 )
Accesul pe perimetrul institutiei a elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic se va face pe baza de legitimatie ( ecuson) care se va prezenta la punctele de control de la cele doua porti.
Accesul persoanelor din exteriorul institutiei se face prin legitimarea la punctele de control de la cele doua porti cu precizarea scopului vizitei. Dupa înregistrarea datelor in registrul de intrari-iesiri existent la poarta, în schimbul actului de legitimare se va elibera un ecuson prin care se permite accesul în institutie. La parasirea perimetrului scolii se va elibera actul de identitate pe baza de semnatura în urma predarii ecusonului.
ART. 15. Purtarea vizibila a ecusoanelor pe perimetrul unitatii de invatamânt este obligatorie pentru toate persoanele : elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, persoane straine.
Pierderea ecusonului implica achizitionarea unui duplicat pe baza de cerere depusa la secretariatul scolii si achitarea sumei care reprezinta contravaloarea ecusonului.


ÎNDATORIRILE ELEVILOR

ART. 16. Elevii din învatamântul de stat au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a-si însusi cunostintele prevazute de programe scolare.

ART. 17. Elevii trebuie sa aiba un comportament civilizat si o tinuta decenta atât în scoala cât si în afara ei:
- fetele sa nu aiba parul vopsit, sa nu fie machiate, sa nu poarte bluze decoltate, fuste mini, bluze mai sus de talie, tinuta de plaja si cercei în alt loc decât în urechi;
- baietii sa nu aiba parul vopsit, dat cu gel, iar daca au parul lung sa fie prins la spate, sa nu poarte cercei, tinuta de plaja sau de sport la cursuri;
- sa nu mestece guma în timpul orelor sau sa o arunce pe jos.

ART. 18. Este INTERZIS elevilor:
1. sa distruga ducumentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc. (sanctionare conf. Art. 118 lit. f).
2. sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatant, sa deseneze pe peretii scolii, clasei, grafitti (sanctione plata daunelor si scaderea cu un punct a notei la purtare).
3. sa aduca si sa difuzeze în scoala materiale care prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta (sanctiune, art. 118 lit.e).
4. sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de învatamânt sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor, (sanctiune art. 118 lit. c).
5. sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt (sanctiune art. 118 lit. c).
6. sa detina, sa distribuie si sa consume în incinta scolii si în afara ei droguri, bauturi alcoolice, tigari si sa participe la jocuri de noroc, pariuri (sanctiune art. 118 lit. f).
7. sa introduca în interiorul scolii orice tip de arma, munitie, petarde pocnitori etc, care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului unitatii de învatamânt (sanctiune art. 118 lit. f).
8. sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic-reviste, fotografii, CD-uri, casete (sanctiune art. 118 lit. c).
9. sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, a examenelor si a concursurilor – în timpul activitatilor telefoanele se tin închise (sanctiune art. 118 lit. b).
10. sa detina si sa foloseasca aparate audio-vizuale (reportofoane, casetofoane, radio, camere video, aparate foto, telefoane mobile) în incinta scolii, atât in timpul orelor cât si în pauza. Telefoanele mobile se pot utiliza în timpul pauzelor. Ascultarea muzicii la telefoanele mobile sau la alte aparate audio este permisa în timpul pauzelor doar daca se folosesc casti . Activitatile care necesita utilizarea mijloacelor audio-vizuale vor fi autorizate de director (sanctiune art. 118 lit. c).
11. sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul scolii (sanctiune art. 118 lit. e).
12. sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul scolii, în timpul procesului de învatamânt cât si în afara lui (sanctiune art. 118 lit. c).
13. sa stationeze în timpul orelor în afara scolii în afara salii de clasa, a laboratoarelor, atelierelor sau a sali în care îsi desfasoara activitatea (sanctiune art. 118 lit. c).
14. sa paraseasca incinta scolii în timpul programului instructiv educativ (sanctiune art. 118 lit. c).
15. sa introduca persoane straine în scoala (sanctiune art. 118 lit. b).
16. sa deranjeze în mod repetat si voit ora de curs (sanctiune art. 118 lit. b).
17. sa lipeasca afise de orice natura în incinta scolii, fara aprobarea conducerii.
18. sa lase lucruri personale în sala de clasa în timpul activitatilor care se desfasoara în alte locatii (laboratoare, sala de sport, ateliere, alte sali de clasa)


RECOMPENSAREA ELEVILOR
ART.19. Recompensarea elevilor se face conform ROFUIP art. 115 – 117,. Acordarea de premii elevilor pentru rezultate obtinute la învatatura si purtare pe parcursul unui an scolar se va face in conformitate cu art. 116, paragraful 2a cu completarile urmatoare :
Premiul I media generala pe clasa nu mai mica de 9,50
Premiul II media generala pe clasa nu mai mica de 9,25
Premiul III media generala pe clasa nu mai mica de 9
Mentiune media generala pe clasa nu mai mica de 8


ART. 20. Parintii pot motiva absentele elevilor, prin cerere aprobata de director, pentru 8 zile pe an ( 4 zile pe semestru).

ART. 21.Transferul elevilor de la alte scoli este acceptat doar daca elevul are nota minima 8 la purtare si sa respecte conditiile prevazute în regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.

ART. 22.Dirigintii si pedagogii, în colaborare cu directiunea, trebuie sa se implice în organizarea timpului liber al elevilor.

ART. 23. Activitatea extrascolara a elevilor este cuprinsa în planul de munca al liceului. Este interzisa desfasurarea acestor activitati în perioada orelor de curs si a orelor de instruire practica.

ART. 24. În internatul scolii se asigura cazarea si masa cu prioritate elevilor care frecventeaza aceasta scoala si sunt din alte localitati.

ART. 25. În internat, administratorul si pedagogul raspund de crearea conditiilor pentru buna desfasurare a actvitatii elevilor si de respectarea programului de meditatii si de odihna.

ART. 26. Elevii care locuiesc în internat pot primi învoiri. Învoirile se dau de catre pedagogul de serviciu.

ART. 27. Repartizarea elevilor în dormitoare se va face în functie de situatiile concrete, pe cât posibil, pe ani de studiu si scoala de provenienta.

ART. 28. Elevilor cazati în internat li se interzice aducerea în camere a persoanelor straine.

ART. 29. La intrarea în internat fiecare elev preia de la magazie, pe baza unui inventar, obiectele necesare pentru uzul sau personal (paturi, perne etc.).

ART. 30. Obiectele de inventar trebuie pastrate cu grija si înapoiate în buna stare la plecarea elevului din internat. Orice deteriorare sau lipsa este imputata elevului ce a avut în primire obiectul respectiv.

ART. 31. Accesul elevilor în dormitoare se face în conformitate cu programul de activitate zilnica afisat si coordonat de pedagogii din internat.

ART. 32. Elevii bolnavi sunt îndrumati spre cabinetul medical, iar cei bolnavi de boli contagioase sunt izolati în camere de izolare sau internati în spital. Medicul si asistenta scolii vor supraveghea tratamentul elevilor, durata de tratament si vor emite motivari pe perioada respectiva. Motivarile de boala eliberate de alte unitati sanitare vor fi vizate de medicul unitatii.

ART. 33. Se interzice elevilor sa tulbure ordinea si linistea în internat, sa aduca sau sa pastreze bauturi, droguri, tigari în dormitoare.

ART. 34. La cantina se gatesc trei mese pe zi, cu valoarea nutritiva prevazuta de dispozitii legale în vigoare si în limita alocatiei de hrana. Elevii din camin au

obligatia sa serveasca trei mese la cantina. Lista de meniuri se întocmeste pe zile si se afiseaza în sala de mese în ziua respectiva.

ART. 35. De asigurarea hranei elevilor raspunde administratorul cantinei. În fiecare dimineata administratorul cantinei si bucatarul sef scot de la magazia de alimente cantitatile necesare hranei zilnice.

ART. 36. La cantina pot lua masa personalul scolii si elevii externi, suportând alocatia de hrana si cheltuielile de regie, conform legilor în vigoare.

ART. 37. Serviciul la cantina al elevilor este organizat de pedagogul de serviciu. Clasele cu profil alimentatie publica de la SAM fac o parte din practica la cantina.

ART. 38. Personalul medical al scolii este obligat sa controleze igiena cantinei, a atelierelor si a caminului, a localului scolii, încheind procese – verbale în legatura cu constatarile facute. De asemenea, trebuie sa controleze starea alimentelor si totalul caloriilor.

ART. 39. Administratorul, pedagogii de zi si supraveghetorii de noapte raspund de întreaga activitate desfasurata în internat, de mentinerea ordinii si disciplinei si de pastrarea bunurilor.
Ei iau masuri de remediere a stricaciunilor constatate.

ART. 40. La intrarea în internat elevii îsi aduc cu ei obiectele de uz personal, de care raspund indiferent care este valoarea lor.
Li se interzice elevilor sa doarma îmbracati în tinuta de zi. Pedagogul de serviciu va controla acest lucru.

ART. 41. Toate pagubele provocate scolii din vina elevilor, consemnate prin proces – verbal sunt imputate celor vinovati. În cazul în care nu se dovedeste cine a provocat pagubele, toti elevii colectivului respectiv (dormitor, etaj, internat) vor raspunde în mod solidar. Pedagogul urmareste recuperarea pagubelorde la cei care le-au produs în caz contrar va suporta el recuperarea pagubelor .


CAP. IV. ORGANIZAREA GOSPODARIRII ÎN SCOALA

Activitatea de gospodarire se realizeaza cu personalul muncitor al scolii.
ART. 42. În scoala curatenia si ordinea este întretinuta de personalul muncitor zilnic, în mod permanent, în întregime. Elevii de serviciu pe scoala si pe clasa ajuta la mentinerea curateniei.
În salile de clasa se face o curatenie minima dupa fiecare ora de curs.
La sfârsitul orelor de curs elevii încuie salile de clasa si predau cheile la portarul de la poarta I, la elevul de serviciu.

ART. 43. În internat se va organiza serviciul pe camere si pe camin, sub supravegherea pedagogilor. Elevii de serviciu raspund de ordinea si de curatenia dormitoarelor, a grupurilor sanitare si a întregului camin.

ART. 44. În cantina, elevii de serviciu ajuta personalul muncitor în desfasurarea activitatii zilnice, acolo unde sunt solicitati. Ei participa la predarea tacâmurilor la sfârsitul mesei si la curatenie.

ART. 45. În sala de sport si în ateliere curatenia se efectueaza de catre cei ce raspund de sectorul respectiv.

ART. 46. Administratorul raspunde de întreaga munca de întretinere a localului. El stabileste lunar cantitatea de materiale necesare pentru curatenie si mici reparatii, în conformitate cu baremurile cheltuielilor.

CAP. V. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ÎN SCOALA

ART. 47. Durata normala a timpului de lucru pentru personalul muncitor este de 8 ore pe zi. Programul de lucru se desfasoara dupa urmatorul orar:
- secretariat si contabilitate: 800 – 16 00
- personalul de întretinere : 700 – 1500;
- personalul care asigura curatenia îsi desfasoara activitatea dupa programul stabilit de administrator în doua schimburi;
- personalul muncitor de la cantina: 530 – 2130; o zi lucreaza, urmatoarea zi este liber;
- personalul de paza va lucra dupa graficul întocmit de administrator.
Durata orei de curs este de 50 min si pauza 10 min.

ART. 48. Personalul muncitor care lucreaza dupa orele de serviciu, sau în zilele de odihna sau de sarbatori legale va beneficia de recuperari în functie de situatiile concrete din scoala.

ART. 49. Evidenta prezentei personalului muncitor, a personalului didactic auxiliar si a personalului TESA la serviciu se va face pe baza de pontaj si de condica de prezenta.

ART. 50. Programarea si tinerea evidentei concediilor de odihna, concediilor de boala, învoirilor sau concediilor fara plata se va face de catre secretariat si contabilitate, în acord cu legislatia în vigoare.


CAP. VI. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA

ART. 51. Administratorul financiar raspunde de exactitatea datelor primite si de corectitudinea documentelor întocmite, în ceea ce priveste bugetul alocat.

ART. 52. Personalul muncitor care îsi îndeplineste în cele mai bune conditii sarcinile ce le revin, îsi aduc o contributie deosebita la îndeplinirea sarcinilor de
munca, pot primi sau, dupa caz, pot fi propusi pentru a li se acorda, potrivit dispozitiilor legale, urmatoarele recompense:
a) trepte sau gradatii la retributii tarifare, cu reducerea vechimii minime prevazute de lege;
b) gratificatii sau recompense materiale;
c) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, titluri distinctive, conform legislatiei în vigoare.

ART. 53. Toate recompensele acordate personalului muncitor se vor nota în fise sau în dosarul personal al angajatului, iar recompensa prevazuta se înscrie în carnetul de munca.


CAP. VII. ÎNCHEIEREA SI DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCA

ART. 54. Încadrarea personalului se face în conformitate cu prevederile Codului muncii, reglementarile privind protectia muncii si celelalte dispozitii legale în vigoare.

ART. 55. Contractul de munca se încheie în doua exemplare: unul pentru unitate si celalalt pentru angajat.

ART. 56. În vederea încheierii contractului de munca, scoala, prin serviciile de secretariat si contabilitate, este obligata sa ceara fiecarei persoane care solicita încadrarea urmatoarele acte:
a) buletin de identitate;
b) carnet de munca sau, în lipsa acestuia, o declaratie din care sa rezulte ca nu a mai fost încadrata, sau motivele pentru care nu-l poate prezenta, daca s-a întocmit anterior;
c) acte ce dovedesc calificarea ceruta pentru functia în care urmeaza sa fie încadrat;
d) acte din care sa rezulte starea sanatatii sale;
e) dovada privind situatia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior;
f) orice acte cerute de lege pentru ocuparea functiei în cauza.

ART. 57. În contractul de munca se va specifica: modul de încadrare în munca pe baza verificarii aptitudinilor si pregatirii profesionale prin proba practica, examen, concurs, în conditiile prevazute de lege.

ART. 58. Conducerea scolii va aduce la cunostinta angajatului îndatoririle ce-i revin, regulile specifice pentru munca pe care o va presta, precum si modul de utilizare a instalatiilor sau a utilajelor la care va lucra. De asemenea, va fi informat asupra obligatiilor si drepturilor ce-I revin potrivit fisei postului.

ART. 59. Prin secretariatul scolii si sefii compartimentelor, conducerea scolii e datoare sa-I înstiinteze pe noii angajati sau pe cei care vin prin transfer urmatoarele:

- regulile de protectie a muncii si normele de tehnica a securitatii muncii, precum si verificarea modului cum acestia si-au însusit acest instructaj.
Verificarea instructajului se va consemna în fisa de protectie a muncii.
- regulile si normele de prevenire a incendiilor la locul de munca.

ART. 60. În termen de 5 zile de la încadrarea definitiva, administratia va elibera legitimatii de intrare în scoala. În termen de 30 de zile se va completa carnetul de munca al noului angajat în baza notei de lichidare.

ART. 61. Încadrarea personalului pentru toate functiile, cu exceptia acelora pentru care numirea e facuta de forurile superioare scolii, se va face de catre directorul scolii. Schimbarea locului de munca, a functiei sau meseriei personalului angajat se aproba de catre directorul scolii, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

ART. 62. Desfacerea contractului de munca în toate situatiile se stabileste prin dispozitie scrisa a conducerii scolii, cu precizarea motivelor, a prevederilor legale pe care se bazeaza, a termenelor si forurilor la care masura se poate ataca.

ART. 63. La desfacerea contractului de munca, scoala este obligata sa elibereze persoanei respective carnetul de munca cu toate datele la zi. Aceasta se va preda pe baza notei de lichidare din care sa rezulte ca a predat toate actele si bunurile ce trebuiau restituite.
De asemenea, în termen de 5 zile, se va face si lichidarea definitiva a tuturor drepturilor banesti cuvenite fostului angajat.


CAP.VIII. DISPOZITII FINALE

ART. 64. Obligatiile stabilite prin Regulament de ordine interioara nu sunt limitate nici pentru conducere, nici pentru personalul muncitor, ci se întregasesc cu dispozitiile legale în vigoare.


ART. 65. Personalul scolii, elevii si parintii sunt obligati sa-l respecte.

ART. 66. Prezentul regulament intra în vigoare din octombrie 2009 înlocuind orice alte dispozitii anterioare.DIRECTOR,
Ec. Constatin ROTARIU